Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Oficina de Consumo

A Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) é un servizo público de atención á cidadanía pertencente ó Concello de Xove e dependente do Instituto Galego de Consumo, da Xunta de Galicia.

Os consumidores  poden realizar todo tipo de  consultas e reclamacións sobre temas de consumo, o servizo é totalmente gratuíto.As funcións da OMIC están establecidas na Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios, no seu artigo 14.º:

  • Información, axuda e orientación aos consumidores e usuarios para o exercicio dos seus dereitos.contrato
  • Indicación de enderezos doutros centros públicos ou privados de interese para o consumidor.
  • Recepción e rexistro de queixas e reclamacións dos consumidores e remisión destas ás entidades e organismos correspondentes.
  • En xeral, a atención, defensa e protección dos consumidores e usuarios.

Sempre que necesite información, asesoramento, presentar unha reclamación, queixa ou denuncia, pode dirixirse ás nosas oficinas.

 

 PASOS A SEGUIR PARA FACER UNHA RECLAMACIÓN

igc 
CONSULTAS, RECLAMACIÓNS, QUEIXAS E DENUNCIAS
 • Consulta: Solicitude de información sobre calquera tema relacionado co consumo e que pode derivar, en función do resultado, en queixa, denuncia ou reclamación.
 • Queixa: Reflicte un malestar ou descontento por parte da consumidora fronte ao que o ordenamento xurídico non prevé ningunha reacción. As queixas representan un medio idóneo para as autoridades a efectos de coñecer as inquietudes dos cidadáns e no seu caso, proceder ás reformas legais necesarias que lles amparen.
 • Denuncia: Posta en coñecemento por parte do denunciante ante a Administración dun feito tipificado como infracción administrativa e, xa que logo, susceptible de ser sancionado tras a instrución do correspondente expediente administrativo, sen prexuízo das responsabilidades civís, penais ou doutra orde que poidan concorrer.
 • Reclamación: Posta en coñecemento por parte do reclamante dunha vulneración do Dereito Privado e dos seus particulares intereses económicos. Implica unha petición de cumprimento, restitución ou resarcimiento por parte da consumidora fronte ao reclamado.

QUEN PODE RECLAMAR?.- poden reclamar na OMIC os consumidores e usuarios, é dicir, as persoas físicas ou xurídicas, que adquiran, utilizan ou gocen como destinatarios finais, bens, produtos, servizos, actividades ou funcións.

PODE RECLAMAR SE COMPRA UN LIBRO PARA LELO, UNHA LAVADORA PARA LAVAR A súa ROUPA O Sus PROPIOS DISCOS PARA A súa COLECCIÓN.

 • NON poden reclamar na OMIC os comerciantes, profesionais ou empresarios que adquiren algún produto ou utilizan algún servizo para producir outros bens ou produtos, integrándoos en procesos de comercialización ou de prestación de servizos a terceiros.
 • NON pode reclamar se compra un libro ao editor para vendelo no seu papelería, adquire lavadoras para o seu local de tintoreria o compra discos para que se escoiten no seu pub.
 • NON se pode reclamar na OMIC pola compra de produtos ou servizos de particular a particular, porque o vendedor non se dedica profesionalmente a iso.
 • NON se poden reclamar na OMIC cuestións que afectan aos veciños dunha Comunidade. En todo caso, informarase en base á Lei de Propiedade Horizontal.
 • NON se pode reclamar na OMIC por conflitos xurdidos dun contrato entre particulares, como pode ser un contrato de arrendamento urbano. Informarase do contido da Lei de Arrendamentos Urbanos.
 • NON se pode reclamar na OMIC contra calquera Administración Pública: Seguridade Social, Traballo, Facenda, etc. Neste caso, deberá dirixirse á Administración correspondente.

 COMO PODE RECLAMAR?.- Para o caso de que se queira exercer o dereito de reclamar, é preciso achegar fotocopia de toda a documentación relacionada co problema e cumprimentar un impreso de Reclamacións que facilita a OMIC, onde deben constar os datos do consumidor, os da empresa ou profesional obxecto da reclamación, unha sucinta explicación dos feitos e aquilo que se desexe conseguir.

A reclamación pódese presentar persoalmente na OMIC, no rexistro do Xeneral do Concello ou remitíndoa por correo ou fax. Se acode á OMIC, antes de efectuar a reclamación, informaranlle e asesorarán respecto diso.

Cumplimentación do impreso de reclamación:

 • Debe acreditarse co seu nome, D.N.I., dirección e teléfono de contacto.
 • Igualmente, debe identificar claramente o establecemento contra o que reclama, co seu nome e dirección.
 • Detalle brevemente as causas da reclamación e, sobre todo, non se esqueza de concretar o que solicita (devolución de diñeiro, cambio do produto, arranxo da avaría, etc).
 • Para rematar, achegue á súa reclamación fotocopia de todos os documentos que posúa acreditativos da compra ou servizo (facturas, contratos, resguardos, etc). Son moi importantes para que poida prosperar a reclamación.

 


 

 

 

Novo-->XeoPortal
Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo