Nova convocatoria de Plaza de Traballador/a Social Interino

 A celebración das probas da Fase de Oposición terá lugar ás 10´00 horas do día 9 de setembro de 2020, mércores , na Aula de Formación do Concello de Xove ( Camino Real s/n – Xove ) debendo os participantes comparecer no lugar  designado 30 minutos antes, ás 9´30 horas, do inicio das probas provistos do DNI e de bolígrafo/s non permitíndose a utilización de ningunha outra clase de material durante a celebración das probas.

Cinco minutos antes do inicio das probas se efectuará un último chamamento. Aqueles participantes que non estiveran presentes quedarán automática e irrevocablemente excluídos.

 

 SITUACIÓN DA AULA DE FORMACIÓN DONDE SE CELEBRÁN AS PROBAS...... EN FRENTE Á RESIDENCIA SAN BARTOLOMEU DE XOVE