Obrigas en materia de prevención de incendios

Tendo coñecemento esta Alcaldía da existencia, tanto no núcleo urbano de Xove coma en diversos núcleos rurais do termo municipal, de parcelas que incumpren o establecido na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galícia (e as súas modificacións posteriores), no relativo á xestión de biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas prohibidas.

RECÓRDASE a todos os propietarios e propietarias de parcelas que non están cumprindo a normativa existente,que teñen a obriga de xestionar a biomasa vexetal (franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, núcleo rural e urbanizable, así como arredor de edificacións e vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, gasolineiras, parques e instalacións industriais), incluida, no seu caso, a retirada de especies arbóreas prohibidas (eucaliptos, piñeiros, acacias ...), ANTES DE QUE REMATE O MES DE MAIO.