Reserva de praza na Escola Infantil 2018/2019

DECRETO DE ALCALDÍA.- D. DEMETRIO SALGUEIRO RAPA, Alcalde Presidente do Concello de Xove. VISTO o Regulamento de funcionamento e réxime interior da Escola Infantil 0-3 do   Concello de Xove, aprobado o 18 de febreiro do 2017, e Polo presente e no uso das facultades que me son conferidas polo art. 21.1 da lei   7/1985, do 2 de abril, polo presente Decreto

ACORDO:

Abrir o prazo de Reserva de Praza na Escola Infantil 0-3 de Xove, do 26 de febreiro ao   12   de   marzo   de   2018,   para   o   vindeiro   curso   2018/2019   para   as   crianzas   xa   matriculadas no curso actual.

Mándoo e asínoo en Xove a 23 de febreiro  de 2018.