Oferta de Emprego: 1 Coidador-a Infantil na Escola Infantil

Selección urxente de persoal laboral temporal de 1 Coidador-a Infantil a xornada completa para o servizo ofrecido na Escola Infantil Municipal.

Pola   alcaldía-presidencia   de   este   concello,   VISTA   a   existencia   dunha   necesidade efectiva de novo persoal para a prestación da obra ou servizo de  ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL  durante o ano 2018 (dende o 01 de xuño   hasta o 31 de xullo de 2018) que non pode ser atendida polo persoal   existente posto que ante as diversas reducións de xornada por garda legal así  como a recente situación de baixa por risco durante o embarazo dunha das   educadoras infantís, e con motivo de manter o bo funcionamento dos servizos  e infraestruturas básicas municipais correspondentes .....

 visiddtasResolución Alcaldía Coidadora Infantil  

-------PUNTUACIÓNS FINALES - > Acta Coidadora Infantil  <----------------------