Axudas Ao Estudo: Modalidades De Comedor E Transporte

As bolsas e axudas ao estudo reguladas nas presentes bases teñen por obxecto atender a sufragar os gastos derivados de:

A) Gastos de comedor para: Estudantes de ensinos en centros públicos da comarca da Mariña que precisen comer fóra de Xove a causa dúas os seus horarios.

B) Gastos de desprazamento para:

As axudas recollidas neste apartado B) serán incompatibles coas axudas ao estudo do Concello de Xove na modalidade de transporte mediante o sistema de bonobús, excepto naqueles casos nos que este bonobús non cubra a totalidade do traxecto.

REQUISITOS DOS SOLICITANTES

As persoas interesadas na concesión dunha axuda deberán cumprir o requisito de empadroamento e residencia efectiva do núcleo familiar no Concello de Xove, salvo no caso de independencia do solicitante, que se considerará tal se no momento da solicitude ten contrato de traballo en vigor, e nese caso requirirase o empadroamento e residencia efectiva persoal.

Nos casos de estudantes de ciclos formativos deberán ter superado como mínimo o 70% das materias matriculadas, e no caso de estudantes universitarios e de ensinos artísticos, profesionais e superiores e de ensinos deportivos, profesionais e superiores, o 65% dos créditos matriculados.

PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As persoas interesadas en acceder ás axudas deberán solicitalo no impreso normalizado facilitado polo Concello, acompañado da documentación a que se refire a Cláusula Sétima.

As solicitudes atoparanse a disposición dos/as interesados/as no Departamento de Servizos Sociais e presentaranse no Rexistro Municipal.

O prazo de presentación das solicitudes abarcará desde o luns día 18 de xuño ata o venres 6 de xullo, ambos os incluídos. Este prazo poderá ser prorrogado, excepcionalmente por Resolución motivada do Sr. Alcalde-Presidente, sen que en ningún caso a duración da devandita prórroga poida exceder de 10 días.