Axudas ao Estudo do Concello de Xove, nas modalidades de Comedor, Estancia e Transporte do curso 2019/2020

As bolsas e axudas ao estudo da presente convocatoria teñen por obxecto atender a sufragar os gastos derivados de:

descargar

A) Gastos de comedor para:

B) Gastos de estancia para:

C) Gastos de desprazamento para:

As axudas recollidas no apartado B) serán incompatibles con outras axudas estatais ou autonómicas da mesma modalidade.

As axudas recollidas no apartado C) serán incompatibles coas axudas ao estudo do Concello de Xove na modalidade de transporte mediante o sistema de bonobús, agás naqueles casos nos que este bonobús non cubra a totalidade do traxecto.

- As persoas interesadas na concesión dunha axuda deberán cumprir o requisito de empadroamento e residencia efectiva no Concello de Xove.

- A renda per cápita familiar non poderá superar as contías seguintes:

- Para ter dereito ás axudas para gastos derivados de estancia e de desprazamento, os/as estudantes de bacharelato e de ciclos formativos deberán ter superado como mínimo o 50% das asignaturas matriculadas, e no caso de estudantes universitarios, de ensinos artísticos, profesionais e superiores e de ensinos deportivos, profesionais e superiores, o 65% dos créditos matriculados

 ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR: DO 20 DE XULLO AO 31 DE XULLO DE 2020 
        Xa están dispoñibles as solicitudes no concello (Rexistro Xeral) e tamén aqui para a descarga e posible envio a través de http://xove.sedelectronica.es (instancia xeral)    

   DOCUMENTACIÓN BECAS   Dossier-Document