Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

 

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE 2024

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove  son as seguintes:

---> 13 de xuño de 2024 (San Antón)

---> 2 de setembro de 2024 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  

CERTI TRANS2

25 * CON CERTIFICADO DIXITAL DENDE O PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN  PÓDESE XESTIONAR OS RECIBOS, PAGOS E CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

  • Imposto Municipal de Vehículos :   Entre o 15 de abril  e o  15 de xuño   (datas aproximadas)
urbanismo
  • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---15 de setembro a 15 de novembro- (datas aproximadas) Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

PRAZAS EN RESIDENCIAS XUVENÍS
Orde do 9 de xuño de 2010 pola que se convocan prazas nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Traballo e Benestar para o curso 2010/2011 (DOG nº 117 do 22/06/2010).
■ Obxecto: Ofertar prazas para mozos e mozas estudantes nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Traballo e  Benestar, no réxime de internado, para o curso académico 2010/2011 (dende o 16 de setembro de 2010 ao 15 de xullo de 2011).
Prazas en  réxime de internado home/muller por residencia:
  • Lugo: Centro Residencial Xuvenil LUG.          76 prazas.
  • Ourense: Residencia Florentino L. Cuevillas:  50 prazas.
  • Vigo: Altamar.                                             94 prazas

■ Requisitos: Posuír nacionalidades española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro residente en España no momento da solicitude da praza.
Que non supere os 30 anos de idade antes da data en que remate o prazo de presentación de solicitudes.
Cursar estudos de ciclos formativos de grao medio, de bacharelato, de ciclos formativos de grao superior, estudos universitarios tendentes á obtención de título de grao ou equivalente ou ben, mentres no se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios, estudos universitarios de 1º, 2º ou 3º ciclo nunha facultade ou escola universitaria, ou estudos superiores en ensinanzas artísticas.
Que no concello onde radique a súa residencia familiar non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar o/a solicitante, agás que, existindo, o/a solicitante non acade a nota de corte ou puntuación académica mínima esixida para o ingreso nas facultades ou escolas universitarias da localidade da residencia familiar.
Non ter perdido a condición de residente por causa imputable ao solicitante.
■ Documentación: Solicitude
Certificación académica na que figure a notas das disciplinas correspondente ao último curso.
Copia compulsada do DNI para españois ou equivalente para estranxeiros da UE,ou tarxeta de residencia, no caso de naturais doutros países expresamente a comprobación dos datos por medio do acceso telemático ao sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio da Presidencia.
Copia compulsada da preinscrición na facultade ou escola universitaria, ou ciclo formativo de grao superior ou grao medio para os que vaian cursa-lo 1º ano de ditos estudos. No caso de estudantes de bacharelato solicitude de praza no centro no que se vaia a cursar estudos.
Fotocopia compulsada do libro de familia ou do título de familia numerosa, se é o caso.
Xustificación dos ingresos da unidade familiar: copia compulsada da declaración da renda do último exercicio, de cada membro da unidade familiar obrigado a declarar.
Certificado de convivencia dos membros compoñentes da unidade familiar.
Acreditación da condición de orfo, se é o caso.
Acreditación da condición de minusvalidez igual ou superior ao 33% de calquera membro da unidade familiar.
Acreditación da situación de desemprego sen prestación económica do pai e nai.
Certificado de empadroamento que acredite posuír residencia familiar en Galicia ou ser fillo/a de emigrantes no caso de que o interesado non autorice expresamente a comprobación dos datos por medio do acceso telemático ao sistema de verificación de datos de residencia.
Acreditación da situación de desemprego sen prestación económica do pai e/ou da nai.
Nos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992
■ Prazo de solicitude:
15 días hábiles contados dende o día seguinte á publicación da orde. Ata o 9 de xullo de 2010.

.histórico de noticias.

Novo-->XeoPortal
Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo