Exame para Plaza de Limpadora

Por Resolución de Alcaldía de data 9 de xaneiro de 2017, aprobouse a lista de admitidos no concurso oposición convocado para a provisión de unha praza de limpadora; designaronse os membros do tribunal calificador e fixouse o lugar, data e hora as 16:30 H.  do día 23 de xaneiro (luns)  de celebración do exame teórico previsto nas bases.