Plaza de Socorrista: Proba teórica

masaje

Unha vez aprobada definitivamente a modificación 1/2018 da Relación de Postos de traballo do Concello de Xove, compre reiniciar a tramitación de procedemento incoado para a provisión da praza de Socorrista Masaxista e na súa consecuencia: No uso das competencias que me outorga o artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, RESOLVO:  1º)  Reiterar a LISTA DE ADMITIDOS no procedemento de referencia que a seguir se transcribe:

2º) A celebración da proba teórica terá lugar ás 10:00 horas do día 28 de xuño de 2018, xoves , no Salón de Plenos do Concello de Xove ( Camino Real s(n – Xove ) debendo os participantes comparecer no lugar designado 30 minutos antes, ás 9:30 horas, do inicio das probas provistos do DNI e de bolígrafo, non permitíndose a utilización de ningunha outra clase de material durante a celebración das probas.

Cinco minutos antes do inicio das probas se efectuará un último chamamento. Aqueles participantes que non estiveran presentes quedarán automática e irrevocablemente excluídos.