Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2018 son as seguintes:

 • 13 de febreiro de 2018    (Martes de Antroido)
 • 20 de agosto de 2018      (Festa Patronal de San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  2018

 • Imposto Municipal de Vehículos :   dende o 16 de abril ata o 18 de xuño de 2018.-  Para los recibos domiciliados el cargo en cuenta será el  18/05/2018
 • I.B.I.: Rustica e Urbana:  <<<de setembro a << de Novembro 2018.-  Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia).

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

       HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO:

  De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30 

  

Consellos para a Mellora na Xestión de Residuos

 NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE MATERIAIS PARA O SEU TRASLADO AO PUNTO LIMPO

 • Comunicar o aviso chamando ao Teléfono do Concello (982.59.20.01) e indicar o material do que se quere desfacer (mobles vellos, electrodomésticos inservibles), e a súa ubicación.
 • Cando haxa avisos suficientes procederase dende o concello á súa retirada , empregando o Vehículo Municipal para darlle traslado ao punto limpo. servizo gratuito.

Para os veciños que queiran depositar directamente os materiais no punto limpo (Polígono Industrial de Camba), o horario é o seguinte:

 • NO INVERNO: -Luns: de 8:00h. a 14:30h. -Martes a Venres: 8:00h. a 15:00h. -Sábados: 10:00h. a 13:00h.
 • NO VERÁN: -Luns: de 9:00h. a 14:00h. - Martes a Venres: 9:00h. a 14:30h. -Sábados: 10:00h. a 13:00h.

Queda totalmente prohibido depositar nos contedores herba cortada, restos de animais mortos, restos de material de obra, neumáticos, de ser así, a empresa encargada da recollida do lixo, deixará sen baleirar ese contedor.

Para unha mellor e mais áxil recollida do lixo, debemos ter en conta:

  • Contedor Verde: restos orgánicos.
  • Contedor Amarelo: plásticos, latas e briks.
  • Contedor Azul: papel e cartón.
  • Contedor Verde redondo: vidro.
  • Contedor Verde cadrado: aceite de cociña usado.
  • Contedor Azul claro cadrado: roupa e calzado inservibles.


RECOLLE OS EXCREMENTOS DO TEU CAN E A TUA RESPONSABILIDADE!

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LIMPEZA, SALUBRIDADE E ORNATO DE ESPACIOS PÚBLICOS NO CONCELLO DE XOVE (B.O.P. Lugo – Sábado 08/Setembro/2012)

ARTIGO 21.-----------------------------------------------------------------

2. CONSIDERARANSE INFRACCIÓNS GRAVES:

 • A reincidencia en 3 infraccións leves.
 • Cambia-lo aceite e outros líquidos ós vehículos na vía e espazos libres públicos.
 • Realizar actos de propaganda mediante lanzamento de carteis, folletos, follas soltas, etc., que ensucien os espazos públicos.
 • Omiti-las operacións de limpeza despois da carga ou descarga de vehículos ou incumpri-las obrigacións do artigo 9.
 • Incumprir as normas relativas á retirada de entullos procedentes de obras nas vías públicas que sinala o artigo 11.

f) Non proceder á limpeza das dexeccións de cans ou doutros animais.

 • g) Realizar inscricións ou pintadas.
 • h) Usar indebidamente ou danar os contedores, así como causar deterioro nas papeleiras.
 • Abandonar mobles ou enseres na vía ou espazos públicos.
 • j) Abandonar cadáveres de animais ou a súa inhumación en terreos de dominio público.
 • k) Abandonar vehículos nas vías públicas.
 • l) Levar cans ou outros animais ás zonas de xogos infantís, instalacións deportivas cubertas e descubertas e ás praias na época de baño, dende o 1 de maio ata o 30 de setembro.
 • m) A omisión por parte dos propietarios dos terreos e edificacións das obrigacións sinaladas no artigo 17 desta Ordenanza.

 

ARTIGO 22.----------------------------------------------------------------

Como contías das sancións fíxanse as seguintes:

1. Faltas Leves: apercibimento e multas de 30´00 € a 90´00 €.

2. Faltas Graves: multas de 91´00 € a 300´00 €.

3. Faltas Moi Graves: multas de 301´00 € a 3.000’00 €. Nos supostos de reincidencia, imporanse ademais as sancións previstas na lexislación vixente sobre desfeitos e residuos sólidos urbanos, ou na normativa medioambiental de aplicación.

 

 

 

histórico de noticias

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo