C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Conoce Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

Pronóstico de Tutiempo.net

Calendario.Lab.

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2017 son as seguintes:

 • 28 de febreiro de 2017    (Martes de Antroido)
 • 21 de agosto de 2017      (Festa Patronal de San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  2017

 

Imposto Municipal de Vehículos : 20 abril ata o 20 de xuño de 2017.-

 

I.B.I.: Rustica e Urbana:  15 de setembro a 15 de Novembro 2017.-  Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de decembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia).  

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

       HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO:

  De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30 

  

Consellos para a Mellora na Xestión de Residuos

 NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE MATERIAIS PARA O SEU TRASLADO AO PUNTO LIMPO

 • Comunicar o aviso chamando ao Teléfono do Concello (982.59.20.01) e indicar o material do que se quere desfacer (mobles vellos, electrodomésticos inservibles), e a súa ubicación.
 • Cando haxa avisos suficientes procederase dende o concello á súa retirada , empregando o Vehículo Municipal para darlle traslado ao punto limpo. servizo gratuito.

Para os veciños que queiran depositar directamente os materiais no punto limpo (Polígono Industrial de Camba), o horario é o seguinte:

 • NO INVERNO: -Luns: de 8:00h. a 14:30h. -Martes a Venres: 8:00h. a 15:00h. -Sábados: 10:00h. a 13:00h.
 • NO VERÁN: -Luns: de 9:00h. a 14:00h. - Martes a Venres: 9:00h. a 14:30h. -Sábados: 10:00h. a 13:00h.

Queda totalmente prohibido depositar nos contedores herba cortada, restos de animais mortos, restos de material de obra, neumáticos, de ser así, a empresa encargada da recollida do lixo, deixará sen baleirar ese contedor.

Para unha mellor e mais áxil recollida do lixo, debemos ter en conta:

  • Contedor Verde: restos orgánicos.
  • Contedor Amarelo: plásticos, latas e briks.
  • Contedor Azul: papel e cartón.
  • Contedor Verde redondo: vidro.
  • Contedor Verde cadrado: aceite de cociña usado.
  • Contedor Azul claro cadrado: roupa e calzado inservibles.


RECOLLE OS EXCREMENTOS DO TEU CAN E A TUA RESPONSABILIDADE!

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LIMPEZA, SALUBRIDADE E ORNATO DE ESPACIOS PÚBLICOS NO CONCELLO DE XOVE (B.O.P. Lugo – Sábado 08/Setembro/2012)

ARTIGO 21.-----------------------------------------------------------------

2. CONSIDERARANSE INFRACCIÓNS GRAVES:

 • A reincidencia en 3 infraccións leves.
 • Cambia-lo aceite e outros líquidos ós vehículos na vía e espazos libres públicos.
 • Realizar actos de propaganda mediante lanzamento de carteis, folletos, follas soltas, etc., que ensucien os espazos públicos.
 • Omiti-las operacións de limpeza despois da carga ou descarga de vehículos ou incumpri-las obrigacións do artigo 9.
 • Incumprir as normas relativas á retirada de entullos procedentes de obras nas vías públicas que sinala o artigo 11.

f) Non proceder á limpeza das dexeccións de cans ou doutros animais.

 • g) Realizar inscricións ou pintadas.
 • h) Usar indebidamente ou danar os contedores, así como causar deterioro nas papeleiras.
 • Abandonar mobles ou enseres na vía ou espazos públicos.
 • j) Abandonar cadáveres de animais ou a súa inhumación en terreos de dominio público.
 • k) Abandonar vehículos nas vías públicas.
 • l) Levar cans ou outros animais ás zonas de xogos infantís, instalacións deportivas cubertas e descubertas e ás praias na época de baño, dende o 1 de maio ata o 30 de setembro.
 • m) A omisión por parte dos propietarios dos terreos e edificacións das obrigacións sinaladas no artigo 17 desta Ordenanza.

 

ARTIGO 22.----------------------------------------------------------------

Como contías das sancións fíxanse as seguintes:

1. Faltas Leves: apercibimento e multas de 30´00 € a 90´00 €.

2. Faltas Graves: multas de 91´00 € a 300´00 €.

3. Faltas Moi Graves: multas de 301´00 € a 3.000’00 €. Nos supostos de reincidencia, imporanse ademais as sancións previstas na lexislación vixente sobre desfeitos e residuos sólidos urbanos, ou na normativa medioambiental de aplicación.

 

 

 

histórico de noticias

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo