Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2020 son as seguintes:

---> 25 de febreiro de 2020 (Martes de Entroido)

---> 31 de agosto de 2020 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  2020

CERTI TRANS2

25 * CON CERTIFICADO DIXITAL DENDE O PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN  PÓDESE XESTIONAR OS RECIBOS, PAGOS E CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

  • Imposto Municipal de Vehículos :   DENDE O 15 DE XUÑO DE 2020 Ó 15 DE SEPTEMBRO DE 2020.-   
urbanismo
  • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---> <<< setembro a <<< de Novembro 2020-  Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

Firma dun convenio para mellora do complexo do Centro Cívico

O Concello está a traballar en melloras enerxéticas, de renovación da envolvente térmica, das formas estéticas e da accesibilidade dos seis edificios que coforman actualmente o Complexo do Centro Cívico Municipal, co obxectivo de optar á obtención de fondo europeos FEDER (Programa POCS-Programa de axudas para proxectos de inversión que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono).

firmaconveniocivido18

   As instalacións do Centro Cívico, con 30 anos en funcionamento, foron froito nos anos 80 do pasado século, dun concurso aberto no que participaron máis de 20 equipos de arquitectura, contándose xa naquel momento coa asesoría do Colexio Oficial de Aquitectos de Galicia. Pois ben, despois de 30 anos de uso intensivo, as instalacións do Centro Cívico precisan dunha renovación profunda. Para realización da mesma preténdese contar cos mellores recursos e o mellor asesoramento externo.

   Neste sentido, o alcalde Demetrio Salgueiro acaba de asinar un Convenio con Raul José Veiga, Presidente do Colexio Oficial de Aquitectos de Galicia en Lugo. Extraemos os principais puntos do citado Convenio:

Objeto del convenio: El objeto del presente Convenio Marco es establecer el marco de colaboración entre el concello de Xove (en adelante Concello) y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (en adelante COAG), en orden a la convocatoria de la licitación de la auditoría energética de los seis edificios que conforman el complejo del centro cívico del municipio así como en orden a la convocatoria de un concurso de proyectos, a nivel de anteproyecto, para la renovación y remodelación de la plaza, renovación estética del conjunto edificado y de la accesibilidad que conforma dicho centro cívico para cuyo fin el concello de xove, desea contar con la colaboración del COAG para el asesoramiento en la:

 

   • La elaboración de los pliegos administrativos y técnicos para licitar la auditoria energética de los seis edificios que conforman el complejo del centro cívico del municipio lucense de Xove, de cara a la obtención de fondos FEDER.

   • Redacción de las bases y seguimiento para la convocatoria de un concurso de ideas y anteproyectos para la renovación y remodelación de la plaza, renovación estética del conjunto edificado, y de la accesibilidad que conforma dicho centro cívico municipal, para posteriormente acometer las obras de mejora y renovación del mismo.

    Desarrollo previsto: Para que llegue a buen fin la iniciativa, se establece que esta colaboración se desarrollará de la siguiente forma y fases, en dos licitaciones:

    • Una primera fase. En la que se licitará la correspondiente auditoria energética de acuerdo al RD 56/2016, de los seis edificios que conforman el complejo del centro cívico municipal de cara a conocer la problemática de demandas de: seguridad estructural (DB SE), de condiciones de seguridad contra Incendio (DB SI), de seguridad de utilización y accesibilidad .(DB SUA), de salubridad (DB HS), de protección frente al Ruido (DB HR), y de ahorro de energía energética (DB HE).

    • Una segunda fase. Tras haber objetivado la problemática del complejo, se convocará un concurso de proyectos público, abierto y anónimo, de acuerdo a la Ley. 9/2017, que se realizará en 2 fases:

          -Una primera fase a nivel de ideas. Estas ideas se presentarán en una única hoja A-2 de forma sencilla según el esquema que se indicará en las bases de esta fase. Como resultado de esta primera fase se seleccionarán 3 propuestas a cuyos autores se les cursará invitación para participar en una fase posterior.

      -Una segunda fase. A los autores de las tres propuestas seleccionadas en la primera fase, se les cursará invitación para desarrollar su propuesta a nivel de anteproyecto. A los participantes en esta fase se les abonará una cantidad a determinar, como prima de participación por la presentación del mismo.

   Al ganador de la segunda fase y, por lo tanto, del concurso, se le encomendará el proyecto básico y de ejecución para acometer las obras de mejora y renovación de la envolvente térmica de los seis edificios que conforman el completo del centro cívico, así como de renovación y remodelación de la plaza, renovación estética del conjunto edificado, y de accesibilidad del mismo.

 

.histórico de noticias.

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo