Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

listado

E.-ECONÓMICA, FINANCEIRA E ORZAMENTARIA

 En cumprimento do previsto na Disposición Adicional 16ª do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, dase publicidade dos investimentos financeiramente sostibles aprobados durante o exercicio 2014 e dos que se deu conta ao Pleno da Corporación na súa sesión de data 9 de febreiro de 2015.

 

 

 

 

Novo-->XeoPortal
Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo