Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

ipod

D.-CONTRATACIÓN, CONVENIOS E SUBVENCIÓNS

 standal divisor

  

subvenbdns 

En  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias figuran tódalas convocatorias de Axudas e Subvencións e premios deste Concello de Xove así como das da totalidade  da adminstración central, autonómica e local. 

 

 

 

Novo-->XeoPortal
Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo