Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

pdp icon serviciossociales

Servizos Sociais

Este servizo fai posible a atención das necesidades sociais da poboación do municipio e previr a desigualdade. Deste xeito, os aspectos relacionados coa falta de recursos, a terceira idade, as drogodepencias, etc., son obxecto dun tratamento individualizado. Axudar coas tramitacións de pensións non contributivas, de xubilación e de invalidez, as axudas de emerxencia social para persoas que carecen de medios económicos, así como diversas prestacións por parte do SERGAS, do IMSERSO ou doutros organismos.

#
OMIX
Becas
Consumo
Educadora Familiar
Atención Temperá

#

Servizos Sociais

O servizo de Asistencia Social é un servizo de atención primaria e uso polivalente que atende a toda a poboación, aínda que centra a súa atención en aqueles casos de persoas desfavorecidas cuxa problemática social sexa sobresaínte e constitúen o nivel máis próximo aos cidadáns e cidadás e ao seu ambiente familiar e social.

A través deste departamento, a Traballadora Social desenvolve unha serie de programas e axudas dirixidas a favorecer a participación, integración e benestar social das persoas e dos grupos dentro do seu entorno, especialmente de todos aqueles que se atopan, ou corren o risco de atoparse, en situacións de carencia ou marxinación.

Estes servizos constitúense en elemento básico do sistema no que se refire á prevención, detección e análise de necesidades, á prestación de servizos axeitados ás mesmas e á programación de traballo social. Son, ademais, a porta de acceso desde a que se derivarán aos servizos de atención especializada, previa prescrición técnica, aqueles casos que pola súa complexidade ou especificidade así o requiran.

enfermedades-cronicas

 Inclusión social :Este área de actuación comprende un conxunto de medidas de carácter económico, cultural, social e laboral tendentes a que os que se atopan en situación de exclusión social poidan superala e exercer os seus dereitos con maior plenitude.

Programas

  • Renda de Integración Social de Galicia (RISGA)
  • Axudas para situacións de emerxencia social
  • Axudas a persoas (físicas e xurídicas) por razón de interese social ou humanitario
  • Alimentos Cruz VermellaAxudas para á infravivenda rural

Migracións .-Este área de actuación comprende un conxunto de medidas de carácter económico, cultural, social e laboral tendentes facilitar a reinserción cultural, social e laboral dos emigrantes retornados.

  • Axudas asistenciais extraordinarias para emigrantes retornados
  • Axudas extraordinarias para emigrantes galegos retornados

Familia e Infancia

  • Axudas periódicas de prevención e apoio as familias para a integración do menor
  • Título de familia numerosa
  • Prestación por fillo menor ó cargo

Maiores

  • Pensión non contributiva de xubilación
  • Axudas individuais non periódicas para a terceira idade

Programas:

  • Cheque asistencial
  • Acollemento Familiar para a Terceira Idade
  • Termalismo Social do Imserso
  • Turismo Social
  • Programa de vacacións para persoas maiores do IMSERSO
  • Teleasistencia

Discapacidades

  • Pensión non contributiva de invalidez
  • Axudas individuais non periódicas para persoas con minusvalía
  • Recoñecemento do grao de minusvalía

Drogodependencias: Axudas individuais para tratamentos de drogodependencias en comunidades terapéuticas

ilustracion homePrograma de Axuda no Fogar : Dirixido a familias ou persoas que presentan disfuncións que poidan ser susceptibles de mellora cunha adecuada atención a domicilio ou Persoas maiores, con certo nivel de dependencia, que non teñan a ninguén que os atenda suficientemente e que, con esta axuda, poidan continuar vivindo no seu fogar  ou Persoas con discapacidades ás que a axuda no fogar poida favorece-la súa autonomía ou  Menores ós que haxa que atender por ausencia dos pais ou titores ou cando estes, por motivos suficientemente xustificados, non poidan exercer as súas funcións ou tamén colectivos específicos que presenten situacións de risco e exclusión social.En xeral, cando exista unha situación de desatención social ou familiar, avaliada técnicamente, que xustifique a intervención do servicio.   ---->  BASES VIXENTES NO PORTAL TRANSPARENCIA

OUTRAS PRESTACIóNS:

 • Risga , Pensiones no contributivas, Vacaciones de Salud,  Balneario , Ingreso en Residencia.
 •  

 

Correo Electrónico:Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

OMIX

Oficina Municipal de Información Xuvenil.-OMIX

#
Informática
Carné xove

#

 
A Oficina de Información Xuvenil é un servizo público e gratuito que o Concello de Xove pon a disposición da xuventude; empezou co  obxectivo de dotar ós  xóvenes dun servizo capaz de responder a diversos temas como o seu tempo libre, estudos, emprego, bolsas, cursos, idiomas, etc. e dar resposta á mocidade, tanto de información como de asesoramento, tramitación de carné xove (Euro<30) e organización de actividades dirixidas e orientadas á xuventude.

Os temas que habitualmente trata esta oficina podemos resumilos da seguinte maneira:

  • Educativos (bolsas de estudo, cursos, matrículas,  información de diferentes carreiras e profesións).
  • Axudas e Subvencións.
  • Premios e Concursos.
  • Traballo (emprego público e privado, bolsas de traballo, oposicións).
  • Tempo libre (campamentos de verán, campos de traballo, viaxes, deportes, rutas).
  • Temas Culturais (exposicións, teatro, música, cine, concertos, charlas, congresos).
  • Ou calquera tema que interese  as persoas que acoden á Oficina.             www.xuventude.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Informática

 Aula de Informática de Xove

Aula de Informática vén a ser un servizo que se oferta a todo o concello para facilitar e achegar ós veciños o mundo da informática xa que a súa función principal é servir de soporte a tódolos veciños do concello que queiran aproveitar os servizos que nela se ofrecen.
Consta dunha sala de consulta que oferta o acceso a información dispoñible en Internet.
 

PA030001


Servizos : Estarán asesorados e coordinados por un Técnico Informático  que en todo momento atenderá as demandas dos usuarios.

  • Uso dos equipos informáticos e asesoramento en caso necesario.
  • Uso de programas diversos (ofimática, deseño, cálculo…).
  • Acceso gratuíto a internet.
  • Información acerca dos sitios mais visitados na rede (emprego, prensa, cursos, correos electrónicos, chats…).

Cursos para adultos:

  • Iniciación e perfeccionamento do contorno windows.
  • Iniciación a Internet.
  • Deseño de páxinas web.
  • Ofimática (word, excel, access).
  • Multimedia.
  • Iniciación á Informática.                                                                                                                           

Cursos para nenos:

 • Iniciación e perfeccionamento do contorno windows.
 • Iniciación a Internet.
 • Deseño de páxinas web.
 • Habilidades e manexo do ordenador.
 • Xogos didácticos.
 • Multimedia.
 • Iniciación á Informática.

 

Situación: Rúa San Bartolo, SN   Tf.   982 57 18 16              Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Carné xove

Tramitación do Carné Xove

O carné Xove “Euro 25” é unha tarxeta persoal e intransferible que en España está promovida polo Instituto da Xuventude e polos organismos da xuventude de cada unha das Comunidades Autónomas. O carné permíteche acceder a unha ampla oferta de servizos dun modo máis asequible e económico. Ademais, polo feito de facer o carné tes un seguro de asistencia en viaxes.

 • ¿ ONDE PODES EMPREGAR O CARNE XOVE?.- En España en diferentes servizos e en todos os establecementos que exhiban o adhesivo“AQUI SI, CARNE XOVE”. Se viaxas ao estranxeiro, podes empregalo nos seguintes países: Andorra, Armenia, Austria, Bélxica, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Holanda, Irlanda, Italia, Hungría, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rusia, San Marino, Suecia, Suiza e Ucrania.carnexoven
 • ¿ COMO OBTER O CARNE XOVE? Deberás pagar 6 euros en calquera oficina bancaria adherida ao convenio coa Xunta de Galicia, e cubrir o impreso de solicitude que che proporcionamos na OMIX.Deberás adxuntar ademais unha fotografía tamaño carné e fotocopia do teu DNI.

Información de distintos programas ou actividades programadas pola Vicepresidencia da Iguladade e do Benestar e a través da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade, dependendo da oferta como son:

 • Naturalmente Galiza : programa ambiental de saídas de fin de semana, que inclúe itinerarios de sendeirismo de dificultade media, rutas en kaiak e en bicicleta, actividades de multiaventura e de interpretación do noso patrimonio natural, arqueolóxico e etnográfico. O obxectivo é fomentar o coidado do ambiente e gozar da paisaxe e do contacto coa natureza.
 • Xuventudegaliza.net O evento informático máis grande de Galiza celebrase no Multiusos Fontes do Sar. Permitirá que este ano case o dobre de mozos ca o ano pasado poida gozar de 3 días ininterrompidos rodeados de cables, ordenadores e consolas.
 • Primavera activa en Turismo Rural :programa con actividades de lecer e tempo libre, para levar a cabo en diferentes casas rurais de toda Galicia, organizado conxuntamente pola Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade e pola Dirección Xeral de Turismo - Turgalicia.
  Poderán participar no programa aquelas mozas e mozos que teñan entre 18 e 35 anos no momento da súa participación. O programa desenvolverase durante as fins de semana dos meses de marzo abril e maio.

A campaña de verán ofrece a posibilidade de que a mocidade poida participar, individualmente ou en grupo, nalgún dos seguintes programas:

  • Programas de actividades que se realizarán en Galicia.
  • Programas de intercambios bilaterais con outras comunidades autónomas.
  • Campos de traballo en Galicia.
  • Campos de traballo noutras comunidades autónomas.

 

Becas

becas e axudas ó estudio

Con carácter xeral, xa que cada ano haberá unhas bases específicas que serán publicadas na páxina principal desta web.

Documentación a presentar para solicitar Bolsas e Axudas ao estudo:Quijote y libro

  • Fotocopia do DNI do solicitante.
  • Fotocopia do Libro de FamiliaCertificado ou acreditación de estar matriculado/a nos estudos para os que se solicita a axuda
  • Notas acadadas no curso 2015/2016, con excepción de educación infantil e primaria.
  • Fotocopia compulsada da Declaración da Renda de todos os membros  maiores de idade da unidade familiar ou certificado negativo de Facenda ou calquera outro documento acreditativo dos ingresos familiares (nóminas, certificacións de empresas, pensións,...)
  • CERTIFICADO IBAN DA CONTA BANCARIA PARA FACER O PAGO POR TRANSFERENCIA.
  • Certificado de empadroamento colectivo.  e Certificado acreditativo de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias co Concello de Xove.-- NAS OFICINAS XERAIS DO CONCELLO.


Consumo

Oficina de Consumo

A Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) é un servizo público de atención á cidadanía pertencente ó Concello de Xove e dependente do Instituto Galego de Consumo, da Xunta de Galicia.

Os consumidores  poden realizar todo tipo de  consultas e reclamacións sobre temas de consumo, o servizo é totalmente gratuíto.As funcións da OMIC están establecidas na Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios, no seu artigo 14.º:

  • Información, axuda e orientación aos consumidores e usuarios para o exercicio dos seus dereitos.contrato
  • Indicación de enderezos doutros centros públicos ou privados de interese para o consumidor.
  • Recepción e rexistro de queixas e reclamacións dos consumidores e remisión destas ás entidades e organismos correspondentes.
  • En xeral, a atención, defensa e protección dos consumidores e usuarios.

Sempre que necesite información, asesoramento, presentar unha reclamación, queixa ou denuncia, pode dirixirse ás nosas oficinas.

 

 PASOS A SEGUIR PARA FACER UNHA RECLAMACIÓN

igc 
CONSULTAS, RECLAMACIÓNS, QUEIXAS E DENUNCIAS
 • Consulta: Solicitude de información sobre calquera tema relacionado co consumo e que pode derivar, en función do resultado, en queixa, denuncia ou reclamación.
 • Queixa: Reflicte un malestar ou descontento por parte da consumidora fronte ao que o ordenamento xurídico non prevé ningunha reacción. As queixas representan un medio idóneo para as autoridades a efectos de coñecer as inquietudes dos cidadáns e no seu caso, proceder ás reformas legais necesarias que lles amparen.
 • Denuncia: Posta en coñecemento por parte do denunciante ante a Administración dun feito tipificado como infracción administrativa e, xa que logo, susceptible de ser sancionado tras a instrución do correspondente expediente administrativo, sen prexuízo das responsabilidades civís, penais ou doutra orde que poidan concorrer.
 • Reclamación: Posta en coñecemento por parte do reclamante dunha vulneración do Dereito Privado e dos seus particulares intereses económicos. Implica unha petición de cumprimento, restitución ou resarcimiento por parte da consumidora fronte ao reclamado.

QUEN PODE RECLAMAR?.- poden reclamar na OMIC os consumidores e usuarios, é dicir, as persoas físicas ou xurídicas, que adquiran, utilizan ou gocen como destinatarios finais, bens, produtos, servizos, actividades ou funcións.

PODE RECLAMAR SE COMPRA UN LIBRO PARA LELO, UNHA LAVADORA PARA LAVAR A súa ROUPA O Sus PROPIOS DISCOS PARA A súa COLECCIÓN.

 • NON poden reclamar na OMIC os comerciantes, profesionais ou empresarios que adquiren algún produto ou utilizan algún servizo para producir outros bens ou produtos, integrándoos en procesos de comercialización ou de prestación de servizos a terceiros.
 • NON pode reclamar se compra un libro ao editor para vendelo no seu papelería, adquire lavadoras para o seu local de tintoreria o compra discos para que se escoiten no seu pub.
 • NON se pode reclamar na OMIC pola compra de produtos ou servizos de particular a particular, porque o vendedor non se dedica profesionalmente a iso.
 • NON se poden reclamar na OMIC cuestións que afectan aos veciños dunha Comunidade. En todo caso, informarase en base á Lei de Propiedade Horizontal.
 • NON se pode reclamar na OMIC por conflitos xurdidos dun contrato entre particulares, como pode ser un contrato de arrendamento urbano. Informarase do contido da Lei de Arrendamentos Urbanos.
 • NON se pode reclamar na OMIC contra calquera Administración Pública: Seguridade Social, Traballo, Facenda, etc. Neste caso, deberá dirixirse á Administración correspondente.

 COMO PODE RECLAMAR?.- Para o caso de que se queira exercer o dereito de reclamar, é preciso achegar fotocopia de toda a documentación relacionada co problema e cumprimentar un impreso de Reclamacións que facilita a OMIC, onde deben constar os datos do consumidor, os da empresa ou profesional obxecto da reclamación, unha sucinta explicación dos feitos e aquilo que se desexe conseguir.

A reclamación pódese presentar persoalmente na OMIC, no rexistro do Xeneral do Concello ou remitíndoa por correo ou fax. Se acode á OMIC, antes de efectuar a reclamación, informaranlle e asesorarán respecto diso.

Cumplimentación do impreso de reclamación:

 • Debe acreditarse co seu nome, D.N.I., dirección e teléfono de contacto.
 • Igualmente, debe identificar claramente o establecemento contra o que reclama, co seu nome e dirección.
 • Detalle brevemente as causas da reclamación e, sobre todo, non se esqueza de concretar o que solicita (devolución de diñeiro, cambio do produto, arranxo da avaría, etc).
 • Para rematar, achegue á súa reclamación fotocopia de todos os documentos que posúa acreditativos da compra ou servizo (facturas, contratos, resguardos, etc). Son moi importantes para que poida prosperar a reclamación.

 


 

 

 

Educadora Familiar

Educadora Familiar

O servizo de Educación Familiar está pensado como un apoio para as familias que teñen algún tipo de dificultades para atender, coidar e educar ós menores ou para organizar o núcleo familiar, polo que se ocupa de familias en situación de risco, de marxinación social ou de familias con menores a cargo. Trátase, sobre todo, de cubrir as súas necesidades básicas e mellorar o contorno familiar evitando no posible os riscos e solucións drásticas.

 

Escola de Familias, que está organizada pola Concellería de Xuventude do noso Concello, diríxese a tódalas persoas que queiran mellorar as súas habilidades educativas, sexa cal sexa a idade dos seus fillos. Consiste nun programa de obradoiros  centrados nunha temática concreta.  

Orienta as familias para que teñan relación cos colexios onde estudan os seus fillos, para que mellorar a hixiene persoal do menor, para que non haxa absentismo escolar, para que os pais se dean conta de que son responsables dos seus fillos e que teñen que axudar na educación de maneira integral.

Orientamos e apoidamos ás familias: Na educación dos fillos/as, sobre como poñer  límites e  normas, como mellorar as relacions familiares, como resolver posibles conflictos, sobre recursos educativos y de apoio para a conciliación da vida laboral e familiar, etc.

educadorfamiliar


Realizamos actividades grupales coas familias tratando temas como: A promoción de hábitos saludables , habilidades sociales e comunicativas, educación afectiva e emocional, gozo do tempo libre  en familia, educación na igualdade, etc.

 

 


CONTACTO: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. 

 

Atención Temperá

ATENCIÓN TEMPERÁ

 Prestado dende a Agrupación dos concellos de  Ribadeo, Foz, O Valadouro, Burela, Cervo, Xove, Viveiro e O Vicedo ten como obxectivo promover a igualdade, a saúde e a inclusión social.

03 Cartel Web 2127 v3- agosto 2023 page-0001  

 

Novo-->XeoPortal
Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo