Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

depart tecnico

Departamento de Urbanismo e Obras

As licencias de obras, de Actividades e todo odo o relacionado co Plan Xeral de Ordenación Municipal, é tarefa deste departamento. 

#
Plan Xeral PXOM 2022
Tramites solicitudes de Actividades recreativas e espectáculos públicos.

#

O departamento de urbanismo encárgase da tramitación administrativa da actividade urbanística, en concreto:

   • Solicitude e tramitación de licencias de obras maiores e licenzas de obras menores (comunicación previa)
   • Tramitación de expedientes de apertura de establecementos e actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas.
   • Solicitud de Inicio de Actividad Comercial (comunicación Previa)
   • Solicitud de Cambio de Titularidad de Actividad Comercial (Comunicación Previa)
   • Solicitude e tramitación de prórrogas de licencias de obras.
   • Colaboración na tramitación de plans urbanísticos.
   • Licencia Obras non Residenciales (Galpóns, Garaxes, Almacenes e outros. Recheo e movemento de Terras, Segregacións e Agrupacións de parcelas)
   • Acta de Replanteo e inicio de obra
   • Licenza de Apertura de Actividades Inocuas
   • Solicitude de Instalacións Provisionaispic
   • Solicitude de Calificación Urbanística
   • Licenza de primeira ocupación (primeira utilización)
   • Certificación de Antiguedade Vivenda
   • Solicitude de Autorización para Ocupación de Vía Pública.

 

 


Arquitecto Técnico Municipal .-

FÁTIMA LÓPEZ (ATM)   

     e- mail:  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

 

Plan Xeral PXOM 2022

 

INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS E PXOM

  O Concello de Xove lanza o “XEOPORTAL DE DATOS”, dispoñible online e que ofrece un servizo de VISUALIZACIÓN E CONSULTA URBANÍSTICA POR PARCELA CATASTRAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN (PXOM) APROBADO e tamén ofrece a CONSULTA DOS BENS INVENTARIADOS NO INVENTARIO DE BENS E DEREITOS MUNICIPAIS. 

Esta ferramenta, basada en tecnoloxía de GIS, facilita o acceso á información dos bens de propiedade municipal inventariado e a consulta urbanística mediante a busca por referencia catastral ou dirección, ofrecendo a versatilidade de poder realizar as consultas dende calquer dispositivo e a activación da geolocalización en dispositivos móviles con GPS      e consultar así dende calquer punto do territorio a planificación urbanística.

   O “XEOPORTAL DE DATOS” é, en definitiva, un paso máis para favorecer a visibilidade e a transparencia da información municipal da información municipal a todos os veciños e persoas interesadas.

   Polo momento, este tipo de tecnoloxía a teñen instalada os Concellos de Vigo, A Coruña e Santiago, sendo o Concello de Xove o 4º, e primeiro na Provincia de Lugo, que dispón desta importante ferramenta, que vai ser utilísima para todos os nosos veciños e para todas aquelas persoas que estén interesadas no noso Concello.

   Para rematar, decir que a instalación desta tecnoloxía correu a cargo da Empresa Procat Ingeniería y Medioambiente.

VISOR PXOM

 

NOTA IMPORTANTE: CANDO SE BUSCA POLA REFERENCIA CATASTRAL HAY QUE POÑER SOLO OS PRIMEROS      14 DÍXITOS        DA REF. CATASTRAL E BORRAR OS ÚLTIMOS

ENLACE PARA CONSULTAR. https://arcg.is/0zuOmK

 

Tramites solicitudes de Actividades recreativas e espectáculos públicos.

 Text DocumentNo Concello de Xove teñen lugar multitude de actividades recreativas e espectáculos públicos, dende a festas e verbenas populares a eventos deportivos ou socioculturais. Para a celebración de calquera destes eventos é precisa a presentación da Declaración responsable correspondente e o acompañamento de determinada documentación.

Dita documentación deberá ser presentada a través da Sede Electrónica. 

Será necesario dispoñer da  Cl@ve Electrónica ou Certificado Dixital para o acceso á Sede. 

Para facilitar o trámite aos veciños establecéronse tres grandes grupos:

1.- FESTAS OU VERBENAS POPULARES

TRAMITACIÓN A TRAVÉS DA Sede Electrónica de Xove (sedelectronica.gal)  -

O modelo dispoñible na sede electrónica do concello de Xove para a súa comunicación é o de "Declaración responsable de Actividades recreativas (Festas e verbenas populares)".

A el achegarase a seguinte documentación OBRIGATORIA:

 • Memoria descritiva da festa ou verbena popular (enlace ao documento "MODELO MEMORIA_FESTAS_v1")
 • Programa das festas (actividades e/ou actuación previstas para cada día, horarios...)
 • Copia da póliza de responsabilidade civil (a contía do seguro será conforme ao aforo previsto)
 • Recibo da póliza en vigor para a data ou datas da festa ou verbena.
 • Se procede, tamén se achegará a seguinte documenación:
 • Documento acreditativo da dispoñiblidade do terreo, no caso de non ser de titularidade municipal (enlace ao documento "MODELO DISPOÑIBILIDADE TERREO").
 • Proxecto Técnico de carpa, grupo electróxeno, escenarios... que sexan responsabilidade do organizador.
 • Designación da persoa física ou xurídica que asuma responsabilidade técnica da montaxe de carpas, escenarios...
 • Certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede (Boletín)

 

2.-EVENTOS DEPORTIVOS (dentro dos límites municipais) 

TRAMITACIÓN A TRAVÉS DA Sede Electrónica de Xove (sedelectronica.gal)  --

O modelo dispoñible na sede electrónica do concello de Xove para a súa comunicación é o de "Declaración responsable Espectáculos Públicos ou Actividades Recreativas (Eventos deportivos e socioculturais)".

A el achegarase a seguinte documentación OBRIGATORIA:

 • Memoria descritiva do evento deportivo (enlace ao documento "MODELO MEMORIA_EVENTOS DEPORTIVOS_v1")
 • Regulamento ou programa do evento.
 • Copia da póliza de responsabilidade civil (a contía do seguro será conforme ao aforo previsto)
 • Recibo da póliza en vigor para a data ou datas do evento deportivo.
 • Se procede, tamén se achegará a seguinte documenación:
 • Track do percorrido en formato gpx ou kml
 • Documento acreditativo da dispoñiblidade do terreo, no caso de non ser de titularidade municipal (enlace ao documento "MODELO DISPOÑIBILIDADE TERREO").
 • Proxecto Técnico de carpa, grupo electróxeno, escenarios... que sexan responsabilidade do organizador.
 • Designación da persoa física ou xurídica que asuma responsabilidade técnica da montaxe de carpas, escenarios...
 • Certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede (Boletín)
 • Autorizacións sectoriais que sexan preceptivas.

 

3.- EVENTOS SOCIOCULTURAIS (dentro dos límites municipais)

TRAMITACIÓN A TRAVÉS DA Sede Electrónica de Xove (sedelectronica.gal)

O modelo dispoñible na sede electrónica do concello de Xove para a súa comunicación é o de "Declaración responsable Espectáculos Públicos ou Actividades Recreativas (Eventos deportivos e socioculturais)".

A el achegarase a seguinte documentación OBRIGATORIA:

 • Memoria descritiva do evento deportivo (enlace ao documento "MODELO MEMORIA_EVENTOS CULTURAIS_v1")
 • Programa do evento.
 • Copia da póliza de responsabilidade civil (a contía do seguro será conforme ao aforo previsto)
 • Recibo da póliza en vigor para a data ou datas do evento sociocultural.
 • Se procede, tamén se achegará a seguinte documenación:
 • Documento acreditativo da dispoñiblidade do terreo, no caso de non ser de titularidade municipal (enlace ao documento "MODELO DISPOÑIBILIDADE TERREO").
 • Proxecto Técnico de carpa, grupo electróxeno, escenarios... que sexan responsabilidade do organizador.
 • Designación da persoa física ou xurídica que asuma responsabilidade técnica da montaxe de carpas, escenarios...
 • Certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede (Boletín)
 • Autorizacións sectoriais que sexan preceptivas.

Se durante a realización de calquera destes eventos se realizan outras actividades como a actuación de orquestras ou grupos musicais, a instalación de barracas ou atraccións, a instalación de bares ou cantinas provisionais así como a instalación de postos de venda ambulante, cada un deles presentará o correspondente título habilitante e a documentación indicada a continuación:

4.-ORQUESTRAS OU GRUPOS MUSICAIS NAS FESTAS E EVENTOS

TRAMITACIÓN A TRAVÉS DA Sede Electrónica de Xove (sedelectronica.gal)

O modelo dispoñible na sede electrónica do concello de Xove para a súa comunicación é o de "Declaración responsable Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas ou Establecementos Abertos ao Público".

A el achegarase a seguinte documentación OBRIGATORIA:

 • Memoria descritiva da orquestra ou grupo musical (enlace ao documento "MODELO MEMORIA_ORQUESTRAS_v1")
 • Copia da póliza de responsabilidade civil da actividade
 • Recibo da póliza en vigor para a data ou datas da actuación.
 • Proxecto Técnico do escenario, ben sexa desmontable ou en vehículo.
 • Certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede (Boletín)
 • Se procede, tamén se achegará a seguinte documenación:
 • Copia da póliza de responsabilidade civil do vehículo e recibo da póliza en vigor.
 • Copia da ITV en vigor e do permiso de circulación.

5.-BARRACAS OU ATRACCIÓNS NAS FESTAS E EVENTOS

TRAMITACIÓN A TRAVÉS DA Sede Electrónica de Xove (sedelectronica.gal)

O modelo dispoñible na sede electrónica do concello de Xove para a súa comunicación é o de "Declaración responsable Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas ou Establecementos Abertos ao Público".

A el achegarase a seguinte documentación OBRIGATORIA:

 • Memoria descritiva da barraca ou atracción (enlace ao documento "MODELO MEMORIA_BARRACAS_v1")
 • Copia da póliza de responsabilidade civil da actividade
 • Recibo da póliza en vigor para a data ou datas da instalación.
 • Proxecto Técnico do escenario, ben sexa desmontable ou en vehículo.
 • Certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede (Boletín)
 • Se procede, tamén se achegará a seguinte documenación:
 • Copia da póliza de responsabilidade civil do vehículo e recibo da póliza en vigor.
 • Copia da ITV en vigor e do permiso de circulación.

6.-BARES OU CANTINAS NAS FESTAS E EVENTOS

TRAMITACIÓN A TRAVÉS DA Sede Electrónica de Xove (sedelectronica.gal)

O modelo dispoñible na sede electrónica do concello de Xove para a súa comunicación é o de "Declaración responsable Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas ou Establecementos Abertos ao Público".

A el achegarase a seguinte documentación OBRIGATORIA:

 • Memoria descritiva do bar ou cantina (enlace ao documento "MODELO MEMORIA_BARES_v1")
 • Copia da póliza de responsabilidade civil da actividade
 • Recibo da póliza en vigor para a data ou datas da instalación.
 • Proxecto Técnico da carpa, grupo electróxeno... dos que esteña previsto o bar ou cantina.
 • Certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede (Boletín)

POSTOS DE VENDA AMBULANTE NAS FESTAS E EVENTOS

TRAMITACIÓN A TRAVÉS DA Sede Electrónica de Xove (sedelectronica.gal)

O modelo dispoñible na sede electrónica do concello de Xove para a súa comunicación é o de "Comunicación previa en materia de actividades".

A el achegarase a seguinte documentación OBRIGATORIA:

 • Memoria descritiva da barraca ou atracción (enlace ao documento "MODELO MEMORIA_POSTOS VENDA AMBULANTE_v1")
 • Copia da póliza de responsabilidade civil da actividade
 • Recibo da póliza en vigor para a data ou datas da instalación.
 • Se procede, tamén se achegará a seguinte documenación:
 • Copia da póliza de responsabilidade civil do vehículo e recibo da póliza en vigor.
 • Copia da ITV en vigor e do permiso de circulación.
 • Proxecto técnico do posto.
 • Certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede (Boletín)
 • Certificado da instalación de gas (Boletín)
 • Certificado da instalación de protección contra incendios
 • Carné de manipulador de alimentos.

 

 

Novo-->XeoPortal
Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo