Concurso-Oposición Fontanero

 Por Resolución de Alcaldía aprobáronse a Bases regulamentadoras do procedemento de selección para a provisión de UNHA (1) praza de Persoal Fontanería como persoal laboral interino que a seguir se

transcriben na súa integridade:.

As presentes bases teñen por obxecto establecer o procedemento de selección para a provisión de unha (1) praza de Persoal de Fontanería como persoal laboral interino.

2.- REXIME XURÍDICO E MODALIDADE DO CONTRATO : Art. 10 do RD 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público e art. 19.2 da Lei 6/2018 de 3 de xullo así como o disposto no art. 15.1.c ) do RDL 2/2015, de 23 de outubro.

3.- CARACTERÍSTICAS DA PRAZA:     

3.1.- DENOMINACIÓN DA PRAZA: Persoal de Fontanería.

3.2.- GRUPO DE ENCADRAMENTO: C2.

  plazo para la presentación de solicitudes remata o día 9 de marzo de 2020.