Convocatoria praza Traballadora Social (Eventual)

- Aprobar as Bases para aa selección de persoal laboral interino que a seguir se transcriben integramente: BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL INTERINO. 1. OBXECTO. As presentes bases teñen por obxecto establecer o procedemento de selección para a provisión de unha (1) praza de Traballador/ra Social como persoal laboral interino.