Concurso Oposición 1 Plaza de Fontanero

Concurso Oposición 1 Plaza de Fontanero ( Persoal Laboral Interino )

CARACTERÍSTICAS DA PRAZA. GRUPO: C2 NIVEL C.D.: 15

DENOMINACIÓN: OFICIAL DE FONTANERÍA

XORNADA DE TRABALLO: Xornada completa (37.5 horas semanais)

DURACIÓN DO CONTRATO: O contrato estará vixente polo tempo que dure a ausencia do traballador titular, José Antonio Canoura Díaz, con dereito a reserva do seu posto de traballo, polo que o cese do traballador interino por substitución terá lugar cando se produza a efectiva incorporación do titular substituído, cando venza o prazo para a súa reincorporación, ou cando se extinga a causa que da lugar á reserva do seu posto.

blue Style balls png docs

RETRIBUCIÓNS: As retribucións a percibir serán as corresponden á praza consonte ao establecido nos art. 23 e seguintes do vixente Convenio Colectivo do Persoal Laboral do Concello

 de Xove.

FUNCIÓNS DA PRAZA: As descritas na relación de Postos de Traballo (posto núm. 20)