CONVOCATORIA DE UNHA PRAZA DE ENTRENADOR DE XIMNASIA RÍTMICA

2.- CARACTERÍSTICAS DA PRAZA PARA  SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.
GRUPO: C2danse-mignonne-plate-de-fille-vecteur-à-la-partie-plage-113662196
NIVEL C.D.: 16
NÚM. DE PRAZAS TEMPORAIS: 1
DENOMINACIÓN: ENTRENADOR DE XIMNASIA RÍTMICA
XORNADA DE TRABALLO: Xornada parcial (12 horas semanais)
DURACIÓN DO CONTRATO: Dende o 1 de novembro ata o 31 de xullo de  2
RETRIBUCIÓNS: As retribucións a percibir serán as corresponden á praza consonte ao establecido nos art. 23 e seguintes do vixente Convenio Colectivo do Persoal Laboral do Concello de Xove.

 o   plazo para presentación de instancias remata el 8 de noviembre a las 24 H.

 As probas  realizaranse na  AULA DE FORMACION do Concello de Xove as  12´50 horas do próximo xoves día 11 de noviembre de 2021.-

SITUACIÓN DA AULA DE FORMACIÓN.......