Lista de admitidos auxiliar de enfermería & albanel

D. JOSÉ DEMETRIO SALGUEIRO RAPA, Alcalde Presidente do Concello de Xove:documents

VISTA a certificación expedida polo Secretario Municipal obrante no expediente acreditativa dos candidatos presentados ao concurso – oposición convocado mediante Anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia de Lugo núm. 25 de data 31 de xaneiro de 2020 para a provisión de unha (1) praza de Auxiliar de Enfermería ( Persoal Laboral interino ).

Revisada a documentación aportada en cada unha das solicitudes de participación presentada. En cumplimento do disposto na Base 10 das reguladoras do citado procedemento de selección aprobadas por Resolución de Alcaldía de data 24 de xaneiro de 2020. No uso das competencias que me outorga o art. 21 da lei 7/1985, do 2 de abril. Pola presente RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a Lista Provisional de Admitidos e Excluídos no procedemento selectivo de razón que a seguir se transcribe:

LISTA DE ADMITIDOS AUXILIAR ENFERMERIA   ----- LISTA ADMITIDOS ALBANEL