Convocatoria 1 praza Informador Turístico.

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.- O obxecto desta convocatoria é proceder a convocar o proceso selectivo para a provisión con carácter temporal mediante o concurso-oposición de duas prazas de Informador Turístico segundo a Providencia de Alcaldía de 12 de maio de 2022.

2.- CARACTERÍSTICAS DA PRAZA.

3.- FUNCIÓNS A REALIZAR: