Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Xove

CAMPAÑA-PREVENCION-INCENDIOSPolo presente comunicase que sometese a información pública por prazo de un (1) mes, contado a partir do día seguinte ao de publicación do correspondente Anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo ( Núm. 196 de data 27 de agosto de 2019 ), o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Xove ( PMPDIF) aprobado inicialmente polo Pleno Corporativo en sesión de data 12 de agosto de 2019.

Dito PMPDIF atópase ao dispor de todos os interesados para a súa consulta na Oficina da Delegación Municipal de Montes  [PLAN MUNICIPAL XOVE]   eek

Durante o prazo de información pública os interesados poderán presentar mediante escrito dirixido ao Sr. Alcalde Presidente do Concello de Xove, as alegacións e/ou reclamacións que estimen oportunas.