Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

 

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE 2024

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove  son as seguintes:

---> 13 de xuño de 2024 (San Antón)

---> 2 de setembro de 2024 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  

CERTI TRANS2

25 * CON CERTIFICADO DIXITAL DENDE O PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN  PÓDESE XESTIONAR OS RECIBOS, PAGOS E CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

 • Imposto Municipal de Vehículos :   Entre o 15 de abril  e o  15 de xuño   (datas aproximadas)
urbanismo
 • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---15 de setembro a 15 de novembro- (datas aproximadas) Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

XUNTOS POLO NADAL 2010-2011
christmas_icon_007Tendo en conta a situación de soidade na que se atopan moitas persoas maiores, pola perda do seu cónxuxe, emancipación dos fillos ou carencia de familiares, a Dirección Xeral de Dependencia e Autonomia Persoal convoca este programa de convivencia que se vai desenvolver nas datas comprendidas entre 24 de decembro de 2010 e o 1 de xaneiro de 2011. Convócanse un total de 240 prazas, totalmente gratuítas, para a participar neste programa que se van distribuir da seguinte maneira:
 • Residencia de Tempo Libre de Carballiño: 120 prazas ( 60 para a provincia da Coruña e 60 para a provincia de Pontevedra).
 • Residencia de Tempo Libre de Panxón: 120 prazas ( 60 para a provincia de Lugo e 60 para a provincia de Ourense).
O programa contempla o aloxamento, en habitacións dobres e manutención, en réxime de pensión completa, durante 9 dias ( 8 noites).A saida dos puntos de orixe realizarase o dia 24 de decembro pola mañá desde os centros sociocomunitarios das cidades de A Coruña, Ferrol, Santiago , Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo e o regreso o dia 1 de xaneiro despois do xantar desde as Residencias de Carballiño e Panxón aos centros anteriormente sinalados.
■ Datas de celebración:
Do 24 de decembro de 2010 ao 1 de xaneiro de 2011
■ Requisitos:

Para ser beneficiario deste programa haberá que reunir os seguintes requisitos:
 • Ser maior de 65 anos ou de 60 sendo pensionista
 • Residir na Comunidade Autónoma de Galicia
 • Valerse por sí mesmo e non padecer trastornos mentais ou condutuais que poidan alterar a convivencia.
 • Non estar acollido en ningún centro residencial
 • Ter un nivel de ingresos económicos baixo
 • Ter que pasar só/a as datas de Nadal.
Para a selección dos participantes aplicaranse ,ás solicitudes que reúnan os requisitos, os criterios establecidos según baremo, dándolle preferencia ás persoas que:
 • participen no Programa a nivel individual, que realmente vivan soas e non teñan con quen pasar estas datas.
 • teñan un menor nivel de ingresos económicos.
 • non participaron neste ano en ningunha quenda do Programa de Turismo Social, nin en pasadas edicións do Programa Xuntos polo Nadal.
■ Servizos:
 • Transporte desde o Centro Sociocomunitario que se lle indique na carta de adxudicación da praza.
 • Aloxamento en cuartos compartidos e manutención das persoas participantes en réxime de pensión completa.
 • Réxime alimenticio especial para as persoas que por prescrición médica o requiran e o acrediten debidamente.
 • Actividades de animación sociocultural.
 • Póliza colectiva de seguros.
■ Documentación:
 • Solicitude
 • Informe médico
 • Informe social
 • Fotocopia compulsada do DNI do solicitante e do cónxuxe, se é o caso.
 • Certificado de convivencia actualizado da persoa solicitante.
■ Lugar de presentación:
 • Servizos Sociais Comunitarios.
 • T.S. dos Centros de Saúde ou Hospitais
 • Centros Sociocomunitarios de Benestar
 • Residencias de Maiores dependentes da Consellería de Traballo e Benestar
 • Departamentos Territoriais da Consellería de Traballo e Benestar
 • Prazo de presentación
 • Ata o 30 de novembro de 2010
■ Información complementaria
 • Elaborarase unha lista coas persoas seleccionadas provisionalmente e comunicaráselles aos interesados , informándolles da necesidade de confirmar asistencia para que a adxudicación da praza sexa definitiva, xa que no caso de non recibir no Departamento Territorial a confirmación, poñerase a praza a disposición do seguinte solicitante da lista de reserva.
  O Departamento Territorial notificará a concesión da praza e informará os participantes do punto e hora de saída e indicaralles a necesidade de ir provistos de:
 • DNI actualizado
 • Xustificación da concesión da praza
 • Tarxeta sanitaria, medicación habitual necesaria e/ ou accesorios para o transcurso da estadía
 • Roupa adecuada é cómoda.
 • Os gastos de desprazamento desde os domicilios dos seleccionados ata o lugar de saída dos autobuses e viceversa,serán por conta dos beneficiarios.

.histórico de noticias.

Novo-->XeoPortal
Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo