Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

PORTAL TRANSPARENCIA

Para cumprir cun labor tan esencial como necesario na Administración Pública como é que os cidadáns coñezan o funcionamento das institucións das que forman parte;  activamos un novo apartado dentro da web do Concello de Xove para ó acceso público a xestión local, dende as últimas  Actas de Pleno e Xunta de Goberno así como tódalas  Ordenanzas e Regulamentos.

A
B
C
D
E
F
G

D

ipod

D.-CONTRATACIÓN, CONVENIOS E SUBVENCIÓNS

 standal divisor

  

subvenbdns 

En  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias figuran tódalas convocatorias de Axudas e Subvencións e premios deste Concello de Xove así como das da totalidade  da adminstración central, autonómica e local. 

 

 

 

E

listado

E.-ECONÓMICA, FINANCEIRA E ORZAMENTARIA

 En cumprimento do previsto na Disposición Adicional 16ª do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, dase publicidade dos investimentos financeiramente sostibles aprobados durante o exercicio 2014 e dos que se deu conta ao Pleno da Corporación na súa sesión de data 9 de febreiro de 2015.

 

 

 

 

F

WOA CandyBar Toolbar - FInd

F.-SERVIZOS E PROCEDEMENTOS

 

 

 

 standal divisor

 

 

 

formacionmancomunidad

 

 

 

 

 

 

G

G.-URBANISMO E MEDIO AMBIENTE
 

18286

18286

 

 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (PXOM) 

 

 

  

 

vivienda

 

 NOTA: SI Ó INTENTAR ABRIR O ARCHIVO DESCARGADO  DA UN ERRO --> PDF DAÑADO  habería que intentar baixalo de novo . calquera duda ou erro,  por favor, comuniqueo  a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

info

pulse para acceder á sede electrónica, donde están as solicitudes de tramites, sexa padrón de habitantes, licencias de obra, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo