Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

PORTAL TRANSPARENCIA

Para cumprir cun labor tan esencial como necesario na Administración Pública como é que os cidadáns coñezan o funcionamento das institucións das que forman parte;  activamos un novo apartado dentro da web do Concello de Xove para ó acceso público a xestión local, dende as últimas  Actas de Pleno e Xunta de Goberno así como tódalas  Ordenanzas e Regulamentos.

A
B
C
D
E
F
G

D

ipod

D.-CONTRATACIÓN, CONVENIOS E SUBVENCIÓNS

 standal divisor

  

subvenbdns 

En  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias figuran tódalas convocatorias de Axudas e Subvencións e premios deste Concello de Xove así como das da totalidade  da adminstración central, autonómica e local. 

 

 

 

E

listado

E.-ECONÓMICA, FINANCEIRA E ORZAMENTARIA

 En cumprimento do previsto na Disposición Adicional 16ª do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, dase publicidade dos investimentos financeiramente sostibles aprobados durante o exercicio 2014 e dos que se deu conta ao Pleno da Corporación na súa sesión de data 9 de febreiro de 2015.

 

 

 

 

F

WOA CandyBar Toolbar - FInd

F.-SERVIZOS E PROCEDEMENTOS

 

 

 

 standal divisor

 

 

 

formacionmancomunidad

 

 

 

 

 

 

G

G.-URBANISMO E MEDIO AMBIENTE
 

18286

18286

 

 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (PXOM) 

 

 

  

 

vivienda

 

 NOTA: SI Ó INTENTAR ABRIR O ARCHIVO DESCARGADO  DA UN ERRO --> PDF DAÑADO  habería que intentar baixalo de novo . calquera duda ou erro,  por favor, comuniqueo  a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

info

pulse para acceder á sede electrónica, donde están as solicitudes de tramites, sexa padrón de habitantes, licencias de obra, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo-->XeoPortal
Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo