Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2020 son as seguintes:

---> 25 de febreiro de 2020 (Martes de Entroido)

---> 31 de agosto de 2020 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  2020

CERTI TRANS2

25 * CON CERTIFICADO DIXITAL DENDE O PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN  PÓDESE XESTIONAR OS RECIBOS, PAGOS E CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

  • Imposto Municipal de Vehículos :   dende o <<<<<< de 2020.-   
urbanismo
  • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---> <<< setembro a <<< de Novembro 2020-  Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

Curso de Socorrismo e instalacións acuáticas 2018

DECRETO DE ALCALDÍA

D. JOSE DEMETRIO SALGUEIRO RAPA, Alcalde Presidente do Concello de Xove,

VISTO o expediente tramitado na Oficina Municipal de Emprego relativo á Acción Formativa dirixida prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas (Expediente AFD 2017/000267-2) regulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria mediante a Orde do 7 de marzo de 2017.

VISTO que, ao abeiro da Orde de referencia, por resolución da Xefatura Territorial en Lugo da devandita Consellería concedeuse ao Concello de Xove unha subvención por importe de 27.018´00 € para o curso de formación profesional para o emprego 2017/102689 da especialidade AFDP0109-SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS.

VISTO que polo Servicio Público de Emprego de Burela tense remitido ao Concello de Xove un número de candidatos ( 35 ) superior ás prazas de alumnos previstas para dito Curso ( 15 máis 5 de reserva ) sendo en consecuencia necesario establecerse aprobar unhas bases regulamentadoras da selección dos alumnos.

Polo presente e no uso das competencias que en materia de persoal me outorga o art. 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, ACORDO:

PRIMEIRO.- Aprobar as bases que regulamentaran a selección dos alumnos do curso de formación profesional para o emprego 2017/102689 da especialidade AFDP0109-SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS.

Todos os candidatos deberán realizar na Piscina Municipal do Concello de Xove en data e hora que se publicitara axeitadamente, unha proba de natación en estilo libre de 200 metros, eliminaranse as persoas que non consigan completar os 200 metros nadando de forma ininterrompida, así coma aquelas que empreguen máis de 5 minutos.

Unha vez realizada a proba, efectuarase unha listaxe cos tempos acadados por cada persoa, excluíndo as persoas eliminadas.

A seguir se efectuará:

    •     PRIMEIRA SELECCIÓN: Entre as persoas desempregadas enviadas pola Oficina Pública de Emprego de Burela que acrediten ter superados os módulos: MF0269 (NATACIÓN: UF0907 + UF0908) e máis MF0272 PRIMEIROS AUXILIOS.
    •     SEGUNDA SELECCIÓN (Se non se cobren as 15 prazas coa selección anterior): Entre as persoas desempregadas enviadas pola Oficina Pública de Emprego de Burela que non acrediten ter superados os módulos: MF0269 (NATACIÓN: UF0907 + UF0908) e máis MF0272 PRIMEIROS AUXILIOS.
    •       TERCEIRA SELECCIÓN (Se seguen sen cubrirse as 15 prazas coa selección anterior): Entre as persoas en activo que o acrediten e que se presenten libremente na aula no momento da selección que acrediten ter superados os módulos: MF0269 (NATACIÓN: UF0907 + UF0908) e máis MF0272 PRIMEIROS AUXILIOS.
    •      CUARTA SELECCIÓN (Se seguen sen cubrirse as 15 prazas coa selección anterior): Entre as persoas en activo que o acrediten e que se presenten libremente na aula no momento da selección que non acrediten ter superados os módulos: MF0269 (NATACIÓN: UF0907 + UF0908) e máis MF0272 PRIMEIROS AUXILIOS.

En aplicación do DECRETO LEXISLATIVO 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia (Artigo 50) en materia de igualdade reservarase un 50% das prazas para mulleres en cada unha das catro fases da selección.

As persoas que pertenzan a un IPI terán preferencia no caso dun empate na proba.

No caso de sobraren prazas unha vez rematado todo o proceso, asignaranse ás persoas que empregaron máis de 5 minutos en realizar a proba, pero menos de 6 minutos e sempre coas prioridades establecidas..

A lista de alumnado admitido estará publicada o xoves día oito de marzo ás 11:00 horas na cristaleira da entrada principal do Concello de Xove, así coma na súa páxina web: emprego.xove.es.

SEGUNDO.- Publíquese o presente acordo na páxina web municipal www.xove.es.

 

 

.histórico de noticias.

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo